Základní škola: 725 874 611

Mateřská škola: 725 874 590

Družina: 725 874 741

Školní jídelna: 725 874 520

O nás

Školní vzdělávací program „Naše škola“

 • Výuka probíhá dle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který preferuje prvky tvořivé školy, činnostního učení a zdravé školy
 • Žáci se učí anglickému jazyku zábavnou formou již od 1. ročníku a od 2. ročníku je do učebního plánu zařazen doplňující vzdělávací obor etická výchova jako samostatný předmět.

Motivace k učení

 • V nižších ročnících učitelé se svými plyšovými pomocníky
 • chválí a povzbuzují děti do školní práce
 • sledují jejich pokrok
 • sdělují, co se daří a co je třeba dělat pro další rozvoj žáka
 • učí je sebehodnocení.

Formativní učení

Postupně zavádíme formativní hodnocení, které se netýká jen vyjádření míry zvládnutí práce, ale je to celý balík nástrojů, se kterými se pracuje ve výuce. Jde tedy spíše o formativní přístup.

Co znamená UČIT FORMATIVNĚ?

 • Sledujeme individuální pokrok dítěte a neporovnáváme ho s ostatními.
 • Podporujeme silné stránky žáků.
 • Formulujeme jasné cíle učení a kritéria jejich naplnění.

Podmínky učení

 • Poskytujeme žákům zpětnou vazbu a učíme je vzájemnému hodnocení a sebehodnocení
 • Pracujeme s chybou – hledáme její příčiny a možnosti odstranění.
 • Vedeme třídní diskuse a hledáme důkazy o učení.
 • Vytváříme situace, aby se žáci od sebe učili navzájem.

Vzájemné učení, kooperace

Co přináší žákům?

 • Aktivizaci, jsou-li v procesu učení v jiné roli, než jako příjemci.
 • Zvyšuje porozumění probírané látce.
 • Rozvíjí schopnost naslouchat si a klást otázky.
 • Zvyšuje vnímání své hodnoty.
 • Podporuje vztahy a dobré klima ve třídě.

Podmínky pro individuální přístup

 • Nižší počet žáků ve třídě umožňuje efektivnější výchovně vzdělávací proces, větší individualizaci ve výuce a integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro ně organizujeme předmět speciálně pedagogické péče pod vedením speciálního pedagoga, pedagogickou intervenci a využíváme pomoc druhého pedagoga nebo asistenta pedagoga.

Bezpečné a podnětné prostředí

 • Prostorná a útulná třída v nově postavené budově školy slouží v dopoledních hodinách jako kmenová třída 1. ročníku a odpoledne zde probíhá provoz školní družiny.
 • Ostatní 4 učebny jsou umístěny v původní budově školy. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi a relaxačními koutky s kobercem.

Zdravé prostředí

 • Škola má velkou tělocvičnu v budově školy, pro výuku i k relaxaci o přestávkách využíváme školní hřiště a dvorek s malou zahradou před školou. Stravování probíhá ve vlastní jídelně. Z důvodu neustále se zvyšujících požadavků na kvalitu výuky se vnitřní vybavení pravidelně modernizuje a upravuje.

Spolupráce s mateřskou školou

 • Úzce spolupracujeme při přechodu do 1. třídy s naší mateřskou školou. Děti se ještě před zápisem chodí dívat, jak to vypadá ve výuce u prvňáčků, na co se mohou těšit a seznámí se se svou budoucí paní učitelkou.

Spolupráce s rodiči

 • Spolupráci rodiny a školy považujeme ve vzdělávání žáka za klíčovou. V naší škole probíhá nejrůznějšími formami. Osobnost učitele vnímáme za hlavního podněcovatele při vytváření a udržování partnerských vztahů s rodinami dětí.
 • Neformální společná setkávání na akcích školy mají při vytváření a udržování partnerských a dobrých vztahů s rodinami nezanedbatelnou roli.

Kde nás najdete

Základní škola

Telefon: 725 874 611

E-mail: info@zsprovodovsonov.cz

Adresa: Provodov 6, Provodov - Šonov

Mateřská škola

Telefon: 725 874 590

E-mail: msprovodovsonov@gmail.com

Adresa MŠ a Jídelny: Šonov 140, Provodov - Šonov

Partneři

logo_esf009208eu-msmt-barevnecs-financovano-evropskou-unii_posnpo-pngvolejbalove-centrumddm-stonozkastažený souborsvet-nekonci-za-vratky-cvicime-se-zviratky